Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

madadream
4290 4213 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaskrzacik skrzacik
madadream
1896 e8c2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik
madadream
madadream
madadream
madadream
madadream
madadream
Nigdy nie zmienisz swojego życia, dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viabreatheslow123 breatheslow123
madadream
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viabreatheslow123 breatheslow123
madadream
madadream
Mam w sobie tyle Ciebie. 
— Daniel Glattauer
Reposted fromlovvie lovvie viajointskurwysyn jointskurwysyn
madadream
0031 d8f4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik
madadream

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
madadream
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viafoodforsoul foodforsoul
madadream
0186 e592 500
Reposted fromschiza schiza viabreatheslow123 breatheslow123
madadream
Reposted frombluuu bluuu
madadream
Reposted frombluuu bluuu
madadream
Reposted frombluuu bluuu
madadream
Reposted frombluuu bluuu
madadream
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl